Commissie Predikantsplaats

Inleiding

Op dit moment wordt de predikantsplaats in Stavenisse door ds. M.A. Post voor 60% bezet. Dit is mogelijk dankzij deelname aan de Mobiliteitspool.
De huidige arbeidsovereenkomst loopt af op 31 dec. 2016.
Onder ‘normale’ omstandigheden zou de predikantsplaats max. voor 45% bezet zijn: 33% op basis van normale inkomsten en aanvullend 12% dankzij een 4-jarige garantiesubsidie van de Gereformeerde Bond.
Voor de continuïteit van de gemeenteopbouw in de Hervormde Gemeente Stavenisse is het van groot belang dat ds. Post zijn werk kan voortzetten.

Taakstelling

De commissie Predikantsplaats heeft als taak te onderzoeken op welke manier er middelen gevonden kunnen worden om het uitbrengen van een beroep op ds. Post in het 3e of 4e kwartaal van 2016 mogelijk te maken.
Uitgangspunt is daarbij dat ds. Post voor 60% van zijn werktijd aan Stavenisse verbonden blijft.
De commissie moet uiterlijk 1-7-2016 de werkzaamheden afgerond hebben.

Huidige situatie

Medio 2016 mocht van het Solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk in Nederland het heuglijke bericht ontvangen worden dat zij bereid zijn om een garantiesubsidie te verstrekken. Samen met de garantiesubsidie van de Gereformeerde Bond maakte dit dat de predikantsplaats voor 60% bezet kon blijven.
Nadat de lidmaten van de gemeente hadden ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Post en de benodigde goedkeuringen van de kerkelijke instanties ontvangen waren, mocht de kerkenraad op donderdag 24 november 2016 het beroep aan de pastorie bezorgen. De leden van het college van kerkrentmeesters en van de commissie predikatnsplaats, die geen lid van de kerkenraad waren, waren hierbij ook aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst deelde ds. Post mee dat hij het beroep aannam en ondertekende de formulieren.
Een heel bijzonder moment.

We belijden dat de Heere goed voor ons is en wonderen doet. Hem zij alle dank en eer dat het werk in onze gemeente doorgang mag vinden.

Hiermee is ook een eind gekomen aan het werk van de Commissie Predikantsplaats.
We danken een ieder voor de geboden hulp, het meeleven en het gebed.