Beleidsplan

Open bijbel 1Opmerking

Het beleidsplan 2017-2020 is in mei klaar gekomen en is 13 september in een gemeenteavond met de leden van de gemeente besproken.
In de kerkenraadsvergadering van D.V. 25 oktober hopen wij het definitief vast te stellen.


U kunt het nieuwe beleidsplan inzien door hier te klikken.
Onderstaand is het beleidsplan dat in 2012/2013 is opgesteld. Het heeft een looptijd tot eind 2016. Dit betekent dat een groot aantal onderdelen van onderstaande tekst niet meer up-to-date zijn!

Basis

Basis voor ons beleid is wat de Heere ons in Zijn Woord leert over het functioneren van Zijn gemeente. Voortgaande bezinning op het Woord is daarom nodig en essentieel.

De hoofdlijnen van het te voeren beleid zijn:

- Onderwijs van Gods Woord, waardoor gemeenteleden tot geloof komen en/of in het geloof groeien.
- Grotere aandacht voor de jeugd en voor de jonge gezinnen.
- Versterking van de onderlinge band en de onderlinge liefde.
- De gemeente wil meer open staan naar buiten. Meer aandacht voor de leden aan de rand van de gemeente en voor dorpsgenoten die niet geloven.

Activiteiten, welke geen bijzondere aandacht of geen wijziging van beleid behoeven, worden niet nader benoemd.

Verkondiging – onderwijs

U onderzoekt de Schriften, ... die zijn het die van Mij getuigen.(Joh. 5:39)
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. (Ps. 84:2)
... maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Efeze 4:15)

Onderwijs ontvangen wij in de zondagse kerkdienst, op de zondagsschool, de Bijbelkring, Bijbelgespreksgroep, vrouwenvereniging, tienerclub, (belijdenis)catechisatie, vakantiebijbelweek, schoolcatechese, Avondklanken en middels Rondom de kerk.

Aandachtspunten en te voeren beleid:

a. Het belang en de kracht van (het kennen van) het Woord dient voortdurend onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht te worden.
b. Het Woord moet de gemeenteleden en daarbij vooral de jongeren en kinderen aanspreken en voor hen begrijpelijk zijn. De Herziene Statenvertaling is daarom ingevoerd.
c. Betrek jonge gezinnen bij de kerkdienst. Met de ouders zijn en worden gesprekken gevoerd. In de morgendienst van de laatste zondag van de maand krijgen de kinderen een boekje. Getracht wordt in de preek meer momenten van aandacht voor de kinderen te hebben.
d. Bevorder het geloofsgesprek (preekbespreking combineren met koffie drinken)

Evangelisatie en zending

Ga dan heen, onderwijs al de volken, (Mat. 28:19)
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mat. 24:14)
En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. (Markus 13:10)
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Rom. 10:17)

Evangelisatie en zending vindt in onze gemeente plaats door middel van de zondagsschool, de schoolcatechese, de vakantiebijbelweek, het 75+ verjaardagsbezoek, de zendingscommis-sie, de diaconie, Rondom de kerk, de crea middagen, de kerstmiddag voor ouderen en alleengaanden.Aan de inhoud van dit artikel wordt nog gewerkt.

Aandachtspunten en te voeren beleid:

a. Probeer mensen aan de rand van kerk te bereiken en voorbede te doen:
- Bij geboorte
- Bij ernstige ziekte of ongeluk
- Bij een huwelijksjubileum
- Bij overlijden en begrafenissen
b. Voortzetting van de laagdrempelige activiteiten van de commissie 100 jaar Hervormde Kerk: dit gebeurd door de Activiteitencommissie Hervormde Gemeente
c. Bezoek nieuw ingekomenen
d. Onbekenden in de kerk worden voor of na de dienst benaderd

Herderlijke zorg

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. (Markus 6:34)
Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. (Gal. 6:2)
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. (Rom. 12:15)

De herderlijke zorg of pastoraat gebeurt door huisbezoek, bezoek rond geboorte en doop, rouwbezoek, ouderenbezoek bij verjaardagen, ziekenpastoraat en crisispastoraat.

Aandachtspunten en te voeren beleid:

a. Regulier huisbezoek voortzetten
b. Bezoek frequenter de 90-plussers en kerktelefoonluisteraars
c. Ook de randkerkelijken benaderen bij ernstige ziekte
d. Bezoek de gemeenteleden die voor verzorging buiten onze gemeente wonen
e. Bezoek weduwen en weduwnaren

Contact en diaconaat

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. (Rom. 12:11)
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. (1 Kor. 12:7)
Romeinen 14
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. (Hebr. 10 : 24)

Onderling contact is er in de kerkdiensten en door de diverse andere activiteiten. Naast de voorbede in de kerkdienst bidden we ook voor elkaar in ons persoonlijk gebed.

Aandachtspunten en te voeren beleid:

a. Regelmatiger gezamenlijk koffiedrinken en preekbespreking na de zondagse morgendienst
b. Aandacht voor voorbede
c. Aandacht voor de vrijwilligers (vrijwilligersavond met thema??)
d. Houden van een gemeentemiddag (of –dag) of startdag (of –middag)
e. Zoek mensen op die wegblijven of uit het zicht raken
f. We gaan in de kerk dichter bij elkaar zitten, bij voorkeur in de banken voor het orgel.

Organisatie - predikantsplaats

Dankzij financiële steun van de Gereformeerde Bond zou de predikantsplaats nu voor 45% bezet kunnen worden. Omdat ds. Post vanuit de mobiliteitspool in Stavenisse is aangesteld kon dit 60% worden.

Aandachtspunten en te voeren beleid:

a. Tijdig beslissen hoe de predikantsplaats bezet zou moeten worden na aflopen van de mobiliteitsperiode (per 31 dec. 2016)
b. Van tijd tot tijd wordt gepoogd om de vacatures in de kerkenraad te vervullen.

Totstandkoming van het beleidsplan

Het vorige beleidsplan was gemaakt voor de periode 2002 – 2006. Na de komst van ds. Zeedijk in 2007 is er voor gekozen eerst een plaatselijk reglement op te stellen en daarna het beleidsplan. Dit laatste heeft langer op zich laten wachten dan het voornemen was.
Op een gemeenteavond in oktober 2008 heeft ds. W. Dekker de eerste handvaten voor het beleidsplan aangereikt.
Een volgende aanzet kwam van ds. Hoolwerf, missionair toeruster regio Zuidwest Nederland (IZB) in de kerkenraadsvergadering van september 2010.
Daarop volgde in december 2010 een gesprek met het Breed Moderamen van de classis Zierikzee en gemeenteadviseur dhr. van Stuijvenberg.
In februari, maart en mei 2011 zijn onder leiding van dhr. van Stuijvenberg gespreksavonden gehouden waarvoor alle verenigingen, kringwerk, jeugdwerkleiders, commissies, etc. van onze gemeente zijn uitgenodigd. De gespreksavonden zijn in de kerkenraad geëvalueerd, waarna de scriba de opdracht kreeg een concept-beleidsplan te schrijven.
Na vaststelling in de kerkenraad is het beleidsplan op een gemeenteavond met de gemeenteleden besproken.

Beknopte samenvatting uitspraken gemeenteleden op de gespreksavonden:

- De teruggang zal verder doorgaan.
- Ik moet er niet aan denken dat er eens geen gemeente meer zou zijn.
- Zijn wij wel een levende gemeente?
- Wij moeten meer op elkaar betrokken zijn en met elkaar meeleven.
- Vertrouwen in elkaar moet beter.
- We moeten vrijmoedig over ons geloof spreken.
- Wij moeten positief over de kerk en onze gemeente spreken.
- Gebed is belangrijk.
- Er moet meer aandacht zijn voor bezinning.
- Hoe komen we aan meer (mannelijk) kader?
- De kinderen ontbreken in de kerkdienst. Is de dienst wel aantrekkelijk genoeg?
- We moeten aandacht hebben voor mensen die afhaken.
- Samenwerking met andere gemeenten zoeken (speciaal met het oog op het jeugdwerk).
- De kerk is van belang voor heel het dorp.
- Kerkdienst in de kerk of in de Schuilplaats? De ideeën zijn zeer tegengesteld.
- Er zijn meer mensen die naar de kerk willen komen.
Kerk front portret


Beleidsplan kerkbeheer 2012 – 2018

Inhoud

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.
Het college heeft daarbij in het bijzonder de taak te voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente, het voorbereiden en opstellen van de begroting en rekening, het zorg dragen voor geldwerving en het beheer van de gebouwen.

Predikantsplaats
Al sinds het begin van de zeventiende eeuw is er in Stavenisse een Hervormde Gemeente. De kerkvoogdij heeft de predikant te betalen. De post predikantstraktement vormt een steeds groter deel van de begroting en rekening. Sinds 1999 is de gemeente part-time, waarbij de predikant voor circa 1/3 van zijn tijd aan zorgcentrum De Schutse te Sint Annaland verbonden is.
Op het moment van opstellen van dit beleidsplan is de gemeente van Stavenisse vacant. Naar verwachting zal onze gemeente slechts voor 33% predikantsplaats solvabel verklaard worden.

Koster
Al jaren is er een koster en een hulpkoster in dienst van de kerk. Vroeger werd ook het schoonhouden van de kerk door de koster verzorgd. Nu bestaat die taak uit werkzaamheden voor, in en na de eredienst, en het verzorgen van koffie etc. voor vergaderingen van de kerkenraad en kerkrentmeesters. Het beleid is er op gericht dat koster en hulpkoster het werk als vrijwilliger doen.
Het schoonhouden van de kerk en bijgebouwen wordt vanaf 01-01-2012 verricht door vrijwillig(st)ers.

Organisten
De erediensten worden begeleid door een organist(e). In de ochtenddienst bespelen verschil -lende gastorganisten, en in de avonddienst de vaste organist het orgel.
De organisten krijgen hiervoor een vergoeding per dienst, de gastorganisten van elders krijgen daarnaast ook een kilometervergoeding. Enkele organist(es)n willen hiervoor geen vergoeding.

Administratie
De administratie van lonen, rekeningen en begroting wordt verzorgd door de administratrice. Zij verzorgt dit al vele jaren. Dit werk wordt verricht voor een afgesproken bedrag. De ledenadministratie is volledig digitaal en wordt door een kerkrentmeester verricht.

InterieurDe gebouwen

Het interieur van het kerkgebouw
Het kerkgebouw dateert van 1911 en verkeert zowel binnen als buiten in redelijke staat. Het gebouw telt ruim 500 zitplaatsen.
Het orgel verkeert in een redelijke staat maar gezien de geldelijke middelen wordt er zo min mogelijk geld aan uitgegeven. Het schilder- en stucwerk van het interieur bevindt zich, op de zuidwest- en westgevel na, in redelijk staat en vraagt weinig of geen onderhoud. De kapel achter de preekstoel is in zijn geheel in slechte staat. .De afgelopen jaren zijn er wat buizen van de CV vervangen en die is nu in een redelijke staat.

Het exterieur van het kerkgebouw
Wat het exterieur van het kerkgebouw betreft is in er de afgelopen jaren regelmatig schilderwerk aan verricht, en kapotte ruitjes zijn vervangen.

Consistoriekamer
De consistoriekamer is aan de kerk vast gebouwd. Het schilderwerk wordt buiten steeds met de kerk meegenomen, en is in goede staat. Binnen zou wat schilderwerk gewenst zijn. De consistorie heeft sinds kort (2011) een eigen CV ketel.

Verenigingsgebouw “De Schuilplaats"
Het verenigingsgebouw "de Schuilplaats" is in 1984 gebouwd. Het geheel (muren en schilderwerk) bevindt zich in goede staat. Het gebouw staat evenals de consistorie in de luwte van het kerkgebouw en heeft minder last van weersinvloeden etc. Hierdoor verkeert het exterieur in betere staat en heeft het minder onderhoud nodig. Ook het interieur is in goede staat. Het gebouw heeft sinds kort (2011) een eigen CV ketel.

Pastorie In november 1994 is de huidige pastorie in gebruik genomen. Het is een onderhoudsarm huis, zodat naar verwachting in de toekomst de onderhoudskosten minimaal zullen zijn.

De financiële draagkracht

De terugloop van het aantal kerkgangers en de vergrijzing van de gemeente baren de kerkrentmeesters zorgen. Dit proces duurt al jaren en heeft geleid tot een 0,45 predikantsplaats (met financiële steun van de Gereformeerde Bond). In toenemende mate neemt in de laatste maanden van het jaar het tekort aan geldmiddelen toe. Hierdoor komt o.a. ook het onderhoud van de gebouwen in het gedrang.
Eén en ander resulteert in het feit dat de kerkvoogdij de laatste jaren een actie moet ondernemen om het rekeningstekort weg te werken. De gemeenteleden werken goed mee met zo’n actie. Conclusie is dat de gemeenteleden geven wat ze kunnen.

Onderhoud

Al jaren is onderhoud een sluitpost op de kerkrentmeesterlijke begroting. Daardoor is er ook veel achterstallig onderhoud. Het totaal bedrag voor herstel gaat de financiële draagkracht van de gemeente ver te boven.
Daardoor kan er geen ander beleid gevoerd worden dan alleen het hoognodige uit te voeren. Hierbij is het hersteladvies van de Monumentenwacht de leidraad.
Wel noopt de geringe financiële draagkracht er toe een onderhoudsfonds te maken en werkzaamheden pas uit te voeren als de middelen beschikbaar zijn of in de begroting zijn opgenomen.

Hersteladvies van de Monumentenwacht

Het hersteladvies van de monumentenwacht is de leidraad voor het onderhoud.

2012
In 2012 wil kerkbeheer het volgende:
In het voorjaar krijgt het orgel een grote onderhoudsbeurt.
Onder alle pijpen komt een nieuwe membraan, ongeveer 930 stuks.
Voor de toetstractuur worden ook alle membranen vernieuwd, 142 stuks.
Ook de registermembranen worden vernieuwd, 17 stuks, alle membranen worden gemaakt van hertenleer. Verder worden er wat kleine lekkages verholpen en het gehele orgel schoongemaakt. De kosten hiervan bedragen € 5069,40. wat volledig door een anonieme familie wordt betaald. Het werk wordt i.o.v. de familie door de Fa. A Nijsse uitgevoerd.

Afvoerpijpen in de oostgevel laten vervangen.
De bitumenbedekking vervangen boven portaal ingang Voorstraat.
De bitumenbedekking vervangen boven portaal ingang consistoriekamer.
Muurloodslabben vervangen boven portaal ingang consistoriekamer.

2013
In 2013 wil kerkbeheer het volgende:
Onderzoek om spant boven de preekstoel te fixeren.
IJzeren muurroosters vervangen.
Afvoerpijpen en vergaarbak consistorie vervangen.

2014
In 2014 wil kerkbeheer het volgende:
De loden kilgoot Voorstraat-Plein vervangen.
De schoorsteen boven portaal consistorie laten repareren.
De schoorsteen aan de kant Poststraat laten repareren.
Voetlood consistorie vernieuwen.

2015
In 2015 wil kerkbeheer het volgende:
De kapelramen laten verloden en terugzetten.
Het ijzer van de bindroeden van de kerkramen begane grond ontroesten,
en roestwerend behandelen.
Schilderwerk buitenzijde pastorie.

2016
In 2016 wil kerkbeheer het volgende:
Het ijzer van de bindroeden van de kerkramen boven verdieping ontroesten,
en roestwerend behandelen.
Zinken afdeklijsten op kerkdak vervangen.

2017
In 2017 wil kerkbeheer het volgende:
Voetlood kapel vernieuwen.
Tegelafdekking raamlijsten herstellen.
Scheuren in de kerkwanden herstellen.

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.
(Psalm 127 : 1,2 )

Wij belijden dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is.
In dat bewustzijn is dit beleidsplan opgesteld en in afhankelijk van Hem willen wij ons werk in Zijn koninkrijk doen.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Vastgesteld op 24 september 2013.
J. Quist – preses         A.J. Zwerus – scriba
Bijlagen:
Bewaar het bestand Beleidsplan 2017-2020.pdfBeleidsplan 2017-2020.pdf[ ]???1338 kB