Kerkenraad

ConsistoriekamerDe eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Hervormde Gemeente in Stavenise berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Wanneer de kerkenraad voltallig is bestaat zij uit een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentemeester en drie diakenen.
Op dit moment zijn er twee vacatures (ouderling en diaken).
De leden van de kerkenraad worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.


Leden van kerkenraad:

Predikant
ds. M.A. Post
Voorstraat 1, 4696 BJ Stavenisse
Tel.: 0166-697484

Ouderling
A.J. Zwerus (scriba van de kerkenraad)
Boswei 69, 4696 AZ Stavenisse
Tel.: 0166-692897

Ouderlingen-kerkrentmeesters
Twee vacatures
Diaken Goedegebuure en ouderling Zwerus (voorzitter) zijn toegevoegd aan het collecge van kerkrentmeesters.

Diakenen
G. Goedegebuure (preses van de kerkenraad en penningmeester van het college van diakenen)
Poststraat 68, 4696 BC Stavenisse
Tel.: 0166-850414

W.B. Potappel (assessor van de kerkenraad)
Bos 16, 4696 BE Stavenisse
Tel.: 0166-692892

Kerkrentmeester (geen lid van de kerkenraad):
M.C. de Graaf is kerkrentmeester-niet ambtsdrager en is secretaris en penningmeester van het college van kerkrentmeesters.
Voorstraat 20, 4696 BK Stavenisse
Tel.: 0166-692404