Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Restauratie gebouwen

De kerkelijke gebouwen, kerkgebouw en consistoriekamer, hebben al jaren achterstallig onderhoud.
Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang en is een beeldbepalend element in ons dorp.

Fase 1
In 2015 werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van plannen. De totale kosten werden toen geraamd op € 291.000.-. Omdat het kerkgebouw toen zogenaamd monument vanwege bepaalde interieuronderdelen was kon er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een beperkt subsidie verstrekt worden: bijna € 40.000.-.
Intussen waren verschillende acties gestart om de benodigde financiën te verkrijgen. Zowel van binnen als buiten onze gemeente werd hieraan enthousiast meegewerkt. Toen er voldoende middelen waren werd in 2017 met de werkzaamheden een aanvang genomen.

Intussen werd samen met RCE gewerkt aan het verkrijgen van de status van volledig rijksmonument. Voorwaarde daarvoor was dat de werkzaamheden gestopt werden en nieuwe restauratieplannen ontwikkeld werden. In het voorjaar van 2019 werd daarom Fase 1 van de restauratie afgerond.
De kosten van deze fase bedragen € 116.599,-.

Eind 2019 ontvingen we het verheugende bericht dat het kerkgebouw inclusief de consistoriekamer volledig tot rijksmonument (monumentnummer 35407) verklaard waren.

Fase 2
Lopende het jaar 2019 zijn onder regie van Rothuizen Architecten en Adviseurs B.V de plannen voor Fase 2 ontwikkeld, waarbij nu ook de restauratie van de glas-in-lood ramen is meegenomen.
In 2021 zijn hiervoor de benodigde subsidietoezeggingen ontvangen.
De nieuwe plannen bestaan uit twee onderdelen:
Restauratie € 332.634,- - Toegezegde subsidie van de Provincie Zeeland € 232.844,-.
Onderhoud € 147.506,- - Toegezegde rijkssubsidie (SIM) € 68.906,-.


Het eigen aandeel bedraagt € 178.390,-, waarvan begin 2022 ruim € 100.000 bij elkaar gebracht is.


Restauratie praalgraf

In de tweede helft van de Gouden Eeuw heeft de weduwe van Hieronymus van Tuyll van Serooskerke in onze kerk een praalgraf voor haar man laten maken.
Daarvoor heeft de beeldhouwer Rombout Verhulst, een van de vermaarste beeldhouwers uit onze vaderlandse geschiedenis, de opdracht gekregen,
Dit praalgraf wordt één van de mooiste werken van zijn hand genoemd.
Helaas is de huidige staat van het monument zeer zorgwekkend.
Er zijn breuken in monument ontstaan, maar het ergst is wel dat door opname van zout het marmer versuikert.
Kosten voor de restauratie worden begroot op minimaal € 600.000.-.
Onze kerkelijke gemeente heeft hiervoor geen middelen.

Begin dit jaar zal hiervoor daarom bij de Provincie Zeeland subsidie (max. 70%) worden aangevraagd.
Voor de resterende € 180.000.- heeft de Gemeente Tholen zich garant gesteld.
Ook heeft de Gemeente Tholen € 30.000,- aan subsidie toegezegd.
Daarnaast is bij diverse instanties een verzoek voor een bijdrage ingediend, deels met positief resultaat.

Voor verdere informatie over het grafmonument zie het einde van deze pagina.
Voor foto's en informatie zie ook elders deze website onder Geschiedenis - Grafmonument.


Lees meer...

Fondsenwerving en stand inkomsten

Kosten

De kosten van de restauratie zijn totaal geraamd op bijna € 600.000.- en in de afzonderlijk fasen als volgt onder te verdelen:

Restauratieproject Fase 2    € 332.634.-
Onderhoudsrestauratie Fase 2 € 147.506.-
Restauratie Fase 1 (is uitgevoerd) € 116.599.-

De totale kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden in Fase 2 bedragen € 480.140,-. Hiervan wordt € 301.750,- gedekt door rijks- en provinciale subsidie.

Door onze gemeente moet dus € 178.390,- bijeengebracht worden.

Inmiddels is hiervan ruim € 100.000,- binnen.

Lees meer...

Statiegeldactie MCD

De actie heeft € 575.- opgebracht!!

MCD 1De door Christina en Leon de Jonge georganiseerde statiegeldactie bij MCD de Koster heeft
€ 575.- opgebracht.
Allen die aan dit prachtige resultaat hebben meegewerkt, in het bijzonder Christina en Leon, hartelijk dank!


MCD 3


Pagina 1 van 2