Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Inleiding

De kerkelijke gebouwen hebben al jaren achterstallig onderhoud. Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang en is een beeldbepalend element in ons dorp.
Het kerkgebouw inclusief de consistoriekamer is sinds eind 2019 rijksmonument (monumentnummer 35407).

Taakstelling

De commissie kerkelijke gebouwen heeft als taak het achterstallig onderhoud aan de gebouwen in te perken en zo mogelijk te verhelpen.
De totale kosten van de gemaakte onderhouds- resp. restauratieplannen bedragen circa € 291.000 (raming 2015).
De benodigde financiën worden verworven door financiële acties op te zetten en subsidies aan te vragen.
Fase I van de restauratie is inmiddels afgerond. Hierbij zijn met name het dak aan de noord-west zijde en de kapel (interieur en exterieur) gerestaureerd.
De subsidieaanvraag voor Fase II is in januari 2020 ingediend.

Fondsenwerving

Het zal duidelijk zijn dat onze kleine gemeente het benodigde geld niet voorhanden heeft.
In de afgelopen vijf jaar is door de inzet van velen met acties, concerten e.d. en door fondsenwerving tweederde van de benodigde gelden bij elkaar gebracht.
We zijn hier verwonderd over en de Heere dankbaar voor.

Wilt u ook een gift overmaken?
Dat kan op het speciale bankrekeningnummer NL 28 RABO 0373 7446 25 t.n.v. Hervormde Gemeente Stavenisse inz. Restauratie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op de voorpagina van de website wordt de stand weergegeven.

Samenstelling commissie:
G. Goedegebuure, Poststraat 68 (voorzitter)
M.C. de Graaf, Voorstraat 20 (secretaris)
M. Moerland, Voorstraat 11
W.B. Potappel, Bos 16
A.K. Riedijk, Wilhelminastraat 2
A.J. Zwerus, Boswei 69