Commissie Gebouwen

Kerk front portret 2

Inleiding

De kerkelijke gebouwen hebben al jaren achterstallig onderhoud. Oorzaken zijn een tekort aan financiële middelen en het beleid om meer prioriteit te geven aan pastoraat en prediking.
Het kerkgebouw is voor onze gemeente, maar ook voor heel het dorp Stavenisse, van groot belang.
Het kerkgebouw is gedeeltelijk monumentaal1) verklaard vanwege diverse interieuronderdelen zoals de graftombe, de preekstoel en een regentenbank.

Taakstelling

De commissie kerkelijke gebouwen heeft als taak het achterstallig onderhoud aan de gebouwen in te perken en zo mogelijk te verhelpen.
De totale kosten van de gemaakte onderhouds- resp. restauratieplannen bedragen circa € 291.000.
De benodigde financiën worden verworven door financiële acties op te zetten en subsidies aan te vragen.
Inmiddels is de Brim2)-subsidie aangevraagd en toegewezen. Het toegewezen bedrag bedraagt € 38.338.-.

Fondsenwerving

Het zal duidelijk zijn dat onze kleine gemeente het benodigde geld niet voorhanden heeft.
Hoeveel moet er dan nog bijeengebracht worden? Het totaal bedrag minus de subsidie, dat is ruim € 250.000.
Een deel hiervan zal door onze gemeente opgebracht moeten worden. Verder denkt de commissie aan fondsenwerving
middels het aanschrijven van fondsen en het houden van acties.
Wilt u ook een gift overmaken?
Dat kan op het speciale bankrekeningnummer NL15 INGB 0007 3353 75 t.n.v. kerkbeheer Herv. Gem. Stavenisse.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Op de voorpagina van de website wordt elke maand de stand weergegeven.

Samenstelling commissie:
G. Goedegebuure, Poststraat 68
M.C. de Graaf, Voorstraat 20 (secretaris)
M. Moerland, Voorstraat 11
I.L. Potappel, Schoolstraat 41
A.K. Riedijk, Wilhelminastraat 2
B.A. de Rijke, Kerkstraat 15 (voorzitter)1) De registeromschrijving van de kerk (monumentnummer 35407) luidt:
Hervormde Kerk van 1910, op de monumentenlijst geplaatst vanwege interieuronderdelen: Grafmonument van Tuyl van Serooskerken (plm. 1670) uitgevoerd door Rombout Verhulst. Tombe met liggende figuur, de achterwand versierd met kwartieren en putti.
Preekstoel met ionische pilasters op de hoeken van de kuip (17e eeuw). Voorlezersgestoelte en regentenbank uit dezelfde periode. Wapen van de familie van der Lek-de Clerq dat boven de regentenbank hangt.
2) Brim betekent Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten.