ANBI gegevens Hervormde gemeente Stavenisse

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Stavenisse
Telefoonnummer: 06-23154088
RSIN/Fiscaal nummer: 852643287
KvK nummer: 57582688
Website adres: www.HervormdStavenisse.nl
Adres: Schoolstraat 47
Postcode: 4696 CK
Plaats: Stavenisse
Postadres: Schoolstraat 47
Postcode: 4696 CK
Plaats: Stavenisse

De Hervormde gemeente te Stavenisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Stavenisse.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website vindt u het beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente.

Het gedeelte uit het beleidsplan dat betrekking heeft op het college van kerkrentmeesters kunt u vinden via deze link:

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Op de homepage van deze website treft u links aan naar de diverse activiteiten van de Hervormde gemeente Stavenisse.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten - Hervormde gemeente Stavenisse
   Begroting Begroting    Rekening
 Rekening
  2022 2021 2021 2020
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen €    7.100  €       4.000 € 11.349 €     12.307
Bijdragen levend geld € 46.350  €    45.800 € 45.225 €     45.762
Subsidie van derden    €    12.000 € 35.400 €     22.000
Totaal baten € 53.450
 €    61.800 € 91.974  €    80.069
         
Lasten        
Bestedingen pastoraat € 22.137  €   44.180 € 49.345 €    60.389
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    3.050  €      2.450 €    5.272 €       2,984
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    2.600  €      2.500 €    2.564 €       2.217
Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijvingen) € 11.750  €   10.200 €    9.076 €      9.073
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    4.325  €      4.170 €    8.893  €       7.379
Totaal lasten € 43.862  €   63.500 € 75.150
€   82.042
Resultaat
€    9.588  €    -1.700 € 16.824 €    -1.973

Toelichting op de rekening 2021:
Door het wegvallen van subsidie van Bureau Steunverlening moest de bezetting van de predikants-plaats (0,6 FTE in 2020) verlaagd worden. Door de toezegging van een eenmalige subsidie van de Gereformeerde Bond van € 12.000.- kon voor 2021 een solvabiliteitsverklaring voor 0,45 FTE verkregen worden.

Het CvK kan t.a.v. de financiën met dankbaarheid terugzien op het jaar 2021. Het boekjaar kon afgesloten worden met een positief saldo van € 16.824. Dit saldo is echter geflatteerd en wordt veroorzaakt door ontvangst van € 17.000.- subsidie van Bureau Steunverlening vanwege een tekort in 2020.
In werkelijkheid is er over 2021 een klein negatief saldo: min € 176.-.

Om een aantal redenen wijkt een vijftal posten op de jaarrekening af van de begroting (zie 3.2 Staat van baten en lasten over 2021):
a. Opbrengsten onroerende goederen en kosten pastoraat: De verhoging van beide posten is grotendeels veroorzaakt door een boekhoudkundige wijziging: de verhuur van de pastorie aan de predikant is als inkomsten opgenomen en niet meer verrekend via de kosten van het pastoraat
b. Opbrengsten uit subsidies en bijdragen: begroot was € 12.000,-, zijnde de subsidie van de Gereformeerde Bond. Daarnaast werd ook de subsidie van Bureau Steunverlening (€ 17.000) ontvangen vanwege het tekort over 2020, als ook € 6.400 voorschot op de subsidie voor het SAGE project.
c. De kosten van kerkdiensten zijn hoger vanwege de aanschaf van beeldapparatuur voor de uitzen-ding van de kerkdiensten (€ 1.800) en hogere kosten van de uitzending van de kerkdiensten (€ 600).
d. Kosten beheer, administratie en archief: hierin zijn de kosten (€ 6.294) van dhr. Bart van Noord voor de begeleiding van het SAGE project opgenomen.

Samenvattend zijn wij dankbaar voor het resultaat over 2021.
Wij hopen en bidden dat wij ook de komende jaren onze gemeente vruchtbaar mogen dienen zodat de dienst aan de Heere onze God voortgang mag hebben.

Toelichting op de begroting 2022:

Met betrekking tot de inkomsten zijn wij ervan uitgegaan dat de huidige predikant, die met ingang van 26 december met emeritaat gaat, met zijn gezin tot medio 2022 de pastorie bewoont. Verder is aangenomen dat de overige inkomsten minimaal op het niveau van 2021 zullen uitkomen.

Met betrekking tot de predikantsplaats is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de hervormde gemeentes van Sint Annaland en Sint Philipsland. Onze gemeente zal de kosten dragen voor 0,25 fte predikantsplaats. Voor 2022 zijn wij ervan uitgegaan dat de predikantsplaats max. zes maanden bezet zal zijn.

Omdat wij niet weten hoe medio 2022 de situatie zal zijn t.a.v. de pastorie hebben wij voor de tweede helft van 2022 geen inkomsten begroot.

Voor onderhoud van verenigingsgebouw de Schuilplaats is € 1.000,- begroot: de boeiboorden moeten op verschillende plaatsen gerepareerd worden.

Daarnaast is een post van € 1.500.- onvoorzien opgenomen.

De energiekosten zijn iets hoger gebudgetteerd, de overige uitgaven op het niveau 2021.

Onderhoud aan het kerkgebouw wordt vanuit het restauratiefonds bekostigd.


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
De Hervormde gemeente Stavenisse heeft voor 2016 en voor de 5 daarop volgende jaren een toezegging voor een jaarlijkse Brim-subsidie ontvangen € 5.754. De totale kosten van de restauratie van de kerk en het dak van de consitoriekamer bedragen echter veel meer dan de toegekende subsidie en zijn geraamd op circa € 291.000. Reden waarom met ingang van 2016 jaarlijks acties e.d. gehouden zullen worden om het onderhoudsfonds van voldoende middelen te voorzien.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.